Βοήθεια HP Deskjet D2545 Printer

background image

HP Deskjet D2500 series

Βοήθεια

Windows

background image

HP Deskjet D2500 series

Βοήθεια

για

το

λογισ

µ

ικό

HP Photosmart

background image

© 2007 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.

Ανακοινώσεις

της

εταιρείας

Hewlett-Packard

Οι

πληροφορίες

αυτού

του

εγγράφου

µ

πορεί

να

αλλάξουν

χωρίς

προειδοποίηση

.

Με

την

επιφύλαξη

παντός

δικαιώ

µ

ατος

.

Η

αναπαραγωγή

,

προσαρ

µ

ογή

ή

µ

ετάφραση

του

παρόντος

υλικού

χωρίς

προηγού

µ

ενη

γραπτή

συγκατάθεση

της

Hewlett-Packard

απαγορεύεται

, µ

ε

εξαίρεση

όσα

επιτρέπονται

από

τους

νό

µ

ους

περί

δικαιω

µ

άτων

πνευ

µ

ατικής

ιδιοκτησίας

.

Οι

µ

όνες

εγγυήσεις

για

προϊόντα

και

υπηρεσίες

της

HP

αναφέρονται

στις

ρητές

δηλώσεις

εγγύησης

που

συνοδεύουν

τα

εν

λόγω

προϊόντα

και

υπηρεσίες

.

Κανένα

τ

µ

ή

µ

α

του

παρόντος

δεν

µ

πορεί

να

θεωρηθεί

ως

πρόσθετη

εγγύηση

.

Η

HP

δεν

θα

είναι

υπεύθυνη

για

τεχνικά

ή

συντακτικά

λάθη

ή

παραλείψεις

του

παρόντος

.

Ε

µ

πορικές

ονο

µ

ασίες

Οι

ονο

µ

ασίες

Windows

και

Windows XP

είναι

σή

µ

ατα

κατατεθέντα

της

Microsoft

Corporation

στις

Η

.

Π

.

Α

.

Η

ονο

µ

ασία

Windows Vista

είναι

σή

µ

α

κατατεθέν

ή

ε

µ

πορικό

σή

µ

α

της

Microsoft

Corporation

στις

Η

.

Π

.

Α

.

ή

/

και

σε

άλλες

χώρες

.

Ευκολίες

χρήσης

για

άτο

µ

α

µ

ε

ειδικές

ανάγκες

Ο

εκτυπωτής

HP

που

έχετε

,

διαθέτει

µ

ια

σειρά

από

χαρακτηριστικά

τα

οποία

τον

καθιστούν

εύκολο

στη

χρήση

από

άτο

µ

α

µ

ε

ειδικές

ανάγκες

.

Οπτικά

βοηθή

µ

ατα

Το

λογισ

µ

ικό

του

εκτυπωτή

είναι

εύκολο

στη

χρήση

από

άτο

µ

α

µ

ε

ειδικές

ανάγκες

όρασης

ή

µ

ειω

µ

ένη

όραση

,

µ

έσω

της

χρήσης

των

επιλογών

και

χαρακτηριστικών

των

Windows

που

αφορούν

τα

άτο

µ

α

µ

ε

ειδικές

ανάγκες

.

Υποστηρίζει

επίσης

τα

περισσότερα

τεχνολογικά

συστή

µ

ατα

υποβοήθησης

,

όπως

οι

εφαρ

µ

ογές

ανάγνωσης

της

οθόνης

,

οι

εφαρ

µ

ογές

ανάγνωσης

γραφής

Μπράιγ

και

οι

εφαρ

µ

ογές

φωνής

-

προς

-

κεί

µ

ενο

.

Για

τους

χρήστες

µ

ε

αχρω

µ

ατοψία

,

τα

χρω

µ

ατιστά

κου

µ

πιά

και

οι

καρτέλες

που

χρησι

µ

οποιούνται

στο

λογισ

µ

ικό

και

στον

εκτυπωτή

ΗΡ

διαθέτουν

απλό

κεί

µ

ενο

ή

ετικέτες

εικονιδίων

,

τα

οποία

περιγράφουν

την

αντίστοιχη

ενέργεια

.

Ευκολίες

για

άτο

µ

α

µ

ε

κινητικά

προβλή

µ

ατα

Για

χρήστες

µ

ε

κινητικά

προβλή

µ

ατα

,

οι

λειτουργίες

του

λογισ

µ

ικού

του

εκτυπωτή

µ

πορούν

να

εκτελεστούν

µ

έσω

εντολών

του

πληκτρολογίου

.

Το

λογισ

µ

ικό

υποστηρίζει

επίσης

επιλογές

των

Windows

για

άτο

µ

α

µ

ε

ειδικές

ανάγκες

,

όπως

οι

StickyKeys (

Πλήκτρα

που

"

κολλούν

"), ToggleKeys (

Πλήκτρα

εναλλαγής

), FilterKeys (

Πλήκτρα

φίλτρου

)

και

MouseKeys (

Πλήκτρα

ποντικιού

).

Χρήστες

µ

ε

περιορισ

µ

ένη

δύνα

µ

η

και

δυνατότητα

πρόσβασης

µ

πορούν

να

χειριστούν

τις

θύρες

,

τα

κου

µ

πιά

,

τους

δίσκους

χαρτιού

και

τους

οδηγούς

χαρτιού

του

εκτυπωτή

.

Υποστήριξη

Για

περισσότερες

λεπτο

µ

έρειες

σχετικά

µ

ε

την

ευκολία

χρήσης

αυτού

του

προϊόντος

και

τη

σχετική

δέσ

µ

ευση

της

HP,

επισκεφθείτε

τη

δικτυακή

τοποθεσία

της

HP

στη

διεύθυνση

:

www.hp.com/accessibility

.